Coordinació de seguretat i salut a les obres de construcció a Barcelona

Coordinació de seguretat i salut a les obres de construcció

La coordinació de seguretat és una de les tasques de l’arquitecte tècnic dins de la Direcció Facultativa. Segons el RD 1627/97 el Promotor haurà de contractar aquests serveis abans de l’inici de l’obra en els següents casos:

 

En fase de projecte en els casos que hi hagi més d’un projectista. Llavors el coordinador haurà de coordinar els diferents autors del projecte per tal de que elavorin un projecte tenint en compte les mesures preventives durant el procés.


En fase d’execució: quan durant l’execució intervingui més d’una empresa contractista, una empresa i treballadors autònoms o més d’un treballador autònom simultàniament.

Cal dir que la designació d’un coordinador de seguretat i salut durant el projecte pot recaure a la mateixa persona que realitzi els treballs durant l’execució.

El coordinador representarà al Promotor en temes de seguretat a l’obra però no l’eximirà de les seves responsabilitats. Les funcions del coordinador de seguretat, per tal d’explicar-ho de manera resumida i sencilla, són les següents:

1. Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.
- Prendre decisions tècniques i d’organització per a planificar els treballs amb la major seguretat i prevenció possibles.
- Estimar la durada requerida per l’execució dels treballs segons la fase d’obra.

2. Sol·licitar el pla de seguretat al contractista, revisar-lo segons els criteris del mateix i la normativa actual i posteriorment aprovar-lo, proporcionar al contractista l’acta d’aprovació corresponet per a que aquest pugui solicitar la obertura al centre de treball prèvia a l’inici de l’obra. També es solicitaran annexos al pla de seguretat segons si els treballs estàn o no inclosos al pla aprovat previament.

3. Organizar les reunions de planificació per tal de poder fer un seguiment exaustiu del procés executiu amb la máxima seguretat.

4. Organizar les reunions de coordinació d’activitats empresarials en els casos que segons s’estableix i hagi més d’una empresa contractista de dos projectes diferents en un mateix recinte d’obra.

5. Coordinar les accions i funcions d’aplicació dels mètodes de treball més segurs, preveien en les reunions de planificació els treballs a realitzar amb el millor mètode i máxima seguretat prioritzant sempre la protecció col·lectiva a la individual.

6. Adoptar les mesures necesàries per evitar l’accés a l’obra a persones alienes, per això durant la primera visita requerim al contractista el tancament de l’obra i la senyalització dels accessos amb el senyal de prohibit el pas a tota persona aliena.

Serveis i eines que proporcionem al client de manera que estigui el màxim d’informat de l’estat de la seva obra:

7. Proporcionar el Llibre d’Incidències a l’obra per tal de poder fer el seguimet del procés constructiu reflectint les mesures preventives, les ordres relacionades amb la seguretat, els acords de les visites i reunions i la resolució de les mateixes mesures per tal de què el procés constructiu evolucioni de la manera més segura possible.

8. visitar l’obra periòdicament per tal de fer un seguiment exaustiu del procés constructiu, i en el que s’identifiquen les deficiències de seguretat, es comuniquen al Recurs Preventiu per a que les resolgui en el temps més breu possible. També s’elabora un reportatge fotogràfic reflectint les deficiències i les resolucions localitzades.

9. Redactar informes periòdics per a mantenir informat al Promotor de la seguretat de la seva obra.

CONTACTa AMB NOSALTRES

© 2021 MIQUEL PEREZ I RECOLONS Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL